பாம்புகள் இணையில் ஆடியதைப் பார்த்து குழம்பிப்போன கீரிப்பிள்ளை; வைரல் வீடியோ

இரண்டு பாம்புகள் பிண்ணிப் பிணைந்து இணையில் ஆடியதைப் பார்த்து கீரிப்பிள்ளை ஒன்று குழம்பிபோய் திரியும் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. Watch Here: https://twitter.com/susantananda3/status/1256494209411895296 The…

comments off

NCSCM Recruitment 2019 07 Junior Application Engineer Posts

NCSCM Recruitment 2019 – NCSCM invites Online applications for recruitment of 07 Scientist E, Scientist D, Scientist B, Librarian, PS…

comments off

AAICLA Recruitment 2019 11 Executive Posts

AAICLA Recruitment 2019 – AAICLA invites applications for recruitment of 11 Manager (Finance), Sr. Executive/Asstt. Manager (Finance), Sr. Executive/Asstt. Manager…

comments off

AAICLAS Recruitment 2019 283 Multitaskers Posts

AAICLAS Recruitment 2019 – AAICLAS invites applications for recruitment of 283 Multitaskers Posts. The applicants are requested to Download Application…

comments off

AAICLAS Recruitment 2019 419 Security Screeners Posts

AAICLAS Recruitment 2019 – AAICLAS invites applications for recruitment of 419 Security Screeners Posts. The applicants are requested to Download…

comments off

TNRD Coimbatore Recruitment 2019 06 Jeep Driver Posts

TNRD Coimbatore Recruitment 2019 – TNRD Coimbatore invites applications for recruitment of 06 Jeep Driver and Night Watchman Posts. The…

comments off